الگوی سوء مصرف موادمخدر و رفتارهای پرخطر در مراجعین به مراکزDIC و MMTCشهرستان آمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

چکیده

زمینه و هدف: سوء استفاده از مواد مخدر از مشکلات بزرگ پزشکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌باشد. هدف از این مطالعه تعیین الگوی سوء مصرف مواد مخدر و رفتارهای پرخطر در مراجعین به مراکز DIC و MMTCشهرستان آمل در سال 1390می‌باشد.
روش بررسی: پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی، مقطعی بوده که به صورت نمونه‌گیری تصادفی منظم خوشه‌ای با حجم نمونه 389 نفر طبق جدول کرجسی و مورگان از بین معتادان تحت پوشش مراکز DIC و MMTC شهرستان آمل در سال 1390 انتخاب شدند، ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ای بود که از طریق مصاحبه و بررسی پرونده‌های افراد تحت پوشش تکمیل شد و در نرم‌افزار SPSS نسخه 18 توسط آزمون‌های مربوط مورد تحلیل قرار گرفت.
 یافته‌ها: 5/92% مرد و 5/7% زن بوده‌اند. 2/80% افراد شهری و 8/19% روستایی بوده‌اند. تعداد معتادان مرد مراجعه کننده به این مراکز جهت ترک 11 برابر زنان بوده است و بیشترین ماده مخدری که قبل از مراجعه به مراکز درمانی از آن استفاده می‌شده تریاک بوده است. از کل افراد مورد بررسی 15 درصد مجرد و 85 درصد متأهل بوده‌اند. مصرف مواد با متغیرهای جنس )00/0(p=، تاهل (00/0p=)، شغل (00/0p=)، تحصیلات (003/0p=)، سابقه (00/0p=)، مصرف مواد در سطح 01/0p< تفاوت معنی‌دار وجود دارد.
نتیجه‌گیری: از آنجایی که سیگار، بیکاری و تحصیلات پایین از عوامل مؤثر بر مصرف مواد مخدر می‌باشد می‌توان با مساعدکردن زمینه‌های فرهنگی و آموزشی به خصوص در دوران تحصیلی و ایجاد بازار کار برای جوانان و آگاه‌نمودن خانواده‌ها از بروز این گونه ناهنجاری‌ها در جامعه پیشگیری کرد

کلیدواژه‌ها