کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی کاری
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه ناگویی خلقی، کیفیت زندگی شغلی و سبکهای مقابله ای در معلمان دانش آموزان استثنائی و عادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1395

خدیجه زرگر؛ محمود برجعلی؛ محسن منصوبی فر


3. رابطه ابعاد شخصیتی و خستگی با کیفیت زندگی کاری کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

دوره 2، شماره 4، بهار 1394، صفحه 25-30

قهرمان محمودی؛ آمنه الفجر اسدی مجره؛ هادی درویشی خضری