نویسنده = علیرضا کریم پور
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی نظم بخشی هیجان بر اساس سرسختی روانشناختی و سبک های دلبستگی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 66-72

مرجان حبیب الهی؛ جمال عاشوری؛ مجتبی عباسی اصل؛ علیرضا کریم پور؛ وظیفه خورانی