نویسنده = حسین فرخی
تعداد مقالات: 2
1. رابطه صفات شخصیتی و تیپ Aو Bدر افراد مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 56-65

وحید مصطفی پور؛ حسین فرخی؛ فریده حسین ثابت


2. بررسی رابطه بین سبکهای اسنادی با هراس اجتماعی و سازگاری اجتماعی

دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 44-52

حسین فرخی؛ وحید مصطفی پور