نویسنده = سید علیرضا توکلی خورمیزی
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین فعالیت بدنی با اندازه های مختلف چاقی در دانشجویان دختر

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 7-14

سید علیرضا توکلی خورمیزی؛ مرضیه السادات آذرنیوه