نویسنده = ادریس اعظمی
تعداد مقالات: 2
1. مدل پیش بینی تحمل آشفتگی بر اساس سیستم های مغزی رفتاری و بدتنظیمی هیجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1395

کیوان کاکابرایی؛ ادریس اعظمی


2. مدل پیش بینی تحمل آشفتگی بر اساس سیستم های مغزی رفتاری و بدتنظیمی هیجانی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 26-36

ادریس اعظمی؛ کیوان کاکابرایی