نویسنده = وحید مصطفی پور
تعداد مقالات: 4
1. بررسی رابطه بین سبکهای اسنادی با هراس اجتماعی و سازگاری اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1395

جسین فرخی؛ وحید مصطفی پور


2. بررسی رابطه صفات شخصیتی و تیپ Aو Bدر افراد مبتلا به دیابت نوع 2 شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1395

وحید مصطفی پور؛ حسین فرخی؛ فریده حسین ثابت


3. رابطه صفات شخصیتی و تیپ Aو Bدر افراد مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 56-65

وحید مصطفی پور؛ حسین فرخی؛ فریده حسین ثابت


4. بررسی رابطه بین سبکهای اسنادی با هراس اجتماعی و سازگاری اجتماعی

دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 44-52

حسین فرخی؛ وحید مصطفی پور