نویسنده = عظیم قاسم زاده
تعداد مقالات: 1
1. رابطه نظارت والدین و همنشینی با همسالان بزهکار در رفتارهای پرخطر نوجوانان تک والد

دوره 2، شماره 4، بهار 1394، صفحه 1-8

شهریار درگاهی؛ نادر اعیادی؛ محمد شاکرمی؛ عظیم قاسم زاده