نویسنده = امیر امامی زیدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان رعایت اصول پیشگیری از عفونت بیمارستانی در پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر ارومیه 1388

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 21-25

نادر آقاخانی؛ حمید شریف نیا؛ سامیه غنا؛ امیر امامی زیدی؛ ابوالقاسم سیادت پناه؛ نرگس رهبر؛ اسماعیل حسین زاده؛ محمد علی سلیمانی؛ ایمان مقدسی فرد