دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، آذر 1395، صفحه 1-86 
رابطه بین خوش بینی و هوش عاطفی با فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش زاهدان

صفحه 9-15

سحر محسنی؛ لیلا میرشکاری؛ فاطمه کهکی؛ اکرم ثناگو؛ مهشید آهویی


رابطه بین سکوت و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان علوم پزشکی

صفحه 54-61

سحر محسنی؛ فاطمه کهکی؛ مهشید آهویی؛ دکتر اکرم ثناگو؛ مهدی حسین زهی؛ لیلا میرشکاری