دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، فروردین 1394، صفحه 1-70 
نقش ابعاد سلامت معنوی درپیش بینی الگوهای ارتباطی زناشویی معلمان زن مقطع ابتدایی شهرکرج

صفحه 9-16

محمود بهرامی؛ رضا بابایی؛ آرزو فروهر؛ علی محمد نظری؛ کیانوش زهراکار


بررسی رابطه دلزدگی زناشویی با دینداری و تاب‌آوری در زنان نابارور و بارور

صفحه 17-24

سمانه بهزادپور؛ مریم وکیلی؛ زهرا سادات مطهری؛ فرامرز سهرابی