دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، دی 1392، صفحه 1-68 
آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رابطه با بهداشت وایمنی مواد غذایی: یک مطالعه مقطعی

صفحه 1-8

عبدالله درگاهی؛ فاطمه اسدی؛ امیرحسین هاشمیان؛ کیومرث شرفی؛ طاهره امیریان؛ میترا محمدی


بررسی شیوع زایمان زودرس و عوامل مرتبط آن در شهر شاهرود سال 1391

صفحه 43-48

محمداسماعیل عجمی؛ عاطفه نیک خواه شهمیرزادی؛ عطیه نیک خواه نیک خواه