دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، مهر 1392، صفحه 1-76 
بررسی نتایج بارداری های حاصل از روش های کمک باروری: یک مطالعه مقطعی

صفحه 7-11

ماندانا زعفری؛ آذر آقا محمدی؛ شهربانو جعفری؛ نگار یعقوبی؛ ایلی علی اصغریان


بررسی فراوانی پر فشاری خون ورابطه آن با برخی از عوامل مرتبط در زنان یائسه شهرساری در سال 1392

صفحه 28-33

معصومه باقری نسامی؛ مهدی اصغری؛ سهیل یزدان پناه؛ یاسمن قاسم خانی؛ نیلوفر باباییان


اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی در ارتقای سلامت روان و حل تعارضات زوجین با ناسازگاری زناشویی

صفحه 41-49

الناز حسینی کامکار؛ علی اکبر سلیمانی؛ علیرضا مهدویان؛ نصیرالدین جاویدی؛ مریم نجفی