تاثیر سه روش تمرین هوازی،مقاومتی و ترکیبی بر محیط دور کمر و باسن زنان دارای اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه ازاد

چکیده

زمینه و هدف: امروزه فعالیت بدنی به عنوان راهی موثر در کنترل چربی بدن و در نهایت کاهش وزن و تناسب اندام می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر سه روش تمرین هوازی،مقاومتی و ترکیبی بر محیط دور کمر و باسن زنان دارای اضافه وزن سنین 25-40 ساله بود.
روش شناسی: برای انجام تحقیق ابتدا از 100 نفر از زنان شهرستان نورآباد مسنی که دارای سن 40-25 سال بوده و سابقۀ ورزشی در 2 ماه گذشته را نداشتند، دعوت به عمل آمد. سپس 30 نفر انتخاب شد و به سه گروه تقسیم شدند. گروه اول تحت تمرینات هوازی، گروه دوم تمرینات مقاومتی و گروه سوم تمرینات ترکیبی را انجام دادند. 48 ساعت پس از پایان آخرین جلسه تمرین پس آزمون انجام شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که تمرین هوازی و ترکیبی بر محیط دور کمر تأثیر معنی‌ داری داشته ولی روی محیط دور باسن بی ‌تأثیر بوده است؛ از طرف دیگر تمرین مقاومتی بر کاهش محیط دور کمر و باسن تأثیر معنی‌ داری نداشته است .
نتیجه گیری : با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می‌رسد که تمرین هوازی اثرگذاری بیشتری نسبت به تمرین مقاومتی در کاهش چربی های زیرپوستی دارد پس بهتر است که از این روش تمرینی برای کاهش چربی زیر پوستی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها