اثربخشی طرح واره درمانی بر بهزیستی روانشناختی افراد دچار شکست عاطفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دپارتمان مشاوره، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

2 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

3 عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسی بالینی ایران، تهران، ایران

4 گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف : شکست در روابط عاطفی، سلامت روان و روابط بین فردی را با خطر مواجه می کند و بهزیستی روانشناختی فرد را دچار آسیب می کند. طرح واره درمانی رویکردی یکپارچه نگر است که می تواند به این افراد کمک کند. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی طرح واره درمانی بر بهزیستی روانشناختی افراد دچار شکست عاطفی صورت گرفته است.
روش بررسی: در این پژوهش از طرح مطالعه تجربی تک موردی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاههای شهر تهران بود، بدین منظور سه مراجع دختر به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در فرآیند مشاوره انفرادی متشکل از 16 جلسه، 60 دقیقه ای شرکت کردند. مراجعین در مرحله ی پیش از درمان(3خط پایه)، و در طی مداخله در جلسه های چهارم، هشتم، دوازدهم و شانزدهم، و مراحل پیگیری یک ماهه، دو ماهه و سه ماهه، پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف را تکمیل کردند.
یافته ها : برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های تحلیل نمودار، معناداری بالینی و درصد بهبودی استفاده شد. یافته های این پژوهش طی تحلیل چشمی نمودار داده ها، در مرحله پیگیری نسبت به خط پایه مداخله، نشان داد که طرح واره درمانی در بهزیستی روانشناختی افراد دچار شکست عاطفی موثر بوده است. و مراجعین به 33/69 % بهبودی در بهزیستی روانشناختی، دست یافته اند.
بحث و نتیجه گیری :در نتیجه این روش مداخله می تواند در افزایش بهزیستی روانشناختی افراد دچار شکست عاطفی موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها