بررسی پیامدهای خیانت زناشویی مردان متاهل شهر اهواز: پژوهش کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاور، ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز. ایران

2 گروه مشاوره ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز، ایران.

3 گروه مشاوره ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز ، ایران

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای خیانت زناشویی در مردان متاهل شهر اهواز بود.
روش بررسی: این پژوهش به روش کیفی انجام گرفت. نمونه پژوهش حاضر شامل 15 مرد متاهل درگیر در خیانت زناشویی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، در تحقیق مشارکت داشتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مصاحبه ی نیمه ساختار یافته بود و داده ها به روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: پیامدهای خیانت زناشویی مردان متاهل شهر اهواز شامل احساس گناه، اعتیاد جنسی، جذابیت اولیه، ایجاد تعارض و آشفتگی در زندگی، اعتیاد به مواد مخدر، بازگشت مجدد به زندگی، خیانت متقابل، آسیب به فرزندان، طلاق، اقدام به طلاق، بی اعتمادی، کابوس شبانه، ترس از خیانت بعدی و عزت نفس کاذب بود.
نتیجه گیری: بر پایه ی یافته های پژوهش حاضر، برخی از زوجین پس از آشکار شدن خیانت، در تلاش برای بازسازی گذشته و جبران بر می آیند و برخی نیز در جهت تخریب بیشتر و ویرانی زندگی خویش گام برمی دارند.

کلیدواژه‌ها