بررسی میزان رغبت به ازدواج و ارتباط آن با سبک های دلبستگی و انسجام خانواده در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

زمینه و هدف : رغبت به ازدواج مهم‌ترین عامل در پیش بینی ازدواج در جوانان است که متاثر از عوامل گوناگونی می-باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رغبت به ازدواج و ارتباط آن با سبک‌های دلبستگی و انسجام خانواده در دانشجویان انجام شد.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد که در جامعه دانشجویان پسر ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. نمونه‌ای به حجم 285 نفر از دانشجویان به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های رغبت‌به‌ازدواج دانشجویان، سبک های دلبستگی بزرگسالان هازان و شیور و انسجام سازمان یافته فیشر و همکاران پاسخ دادند. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین رغبت به ازدواج در دانشجویان 03/82 می باشد که در حد مطلوب است. نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که رغبت به ازدواج با سبک دلبستگی ایمن (19/0=r) و انسجام خانواده (30/0=r) در سطح معناداری (01/۰>P) همبستگی مثبت و معنادار دارند. در مقابل با سبک دلبستگی اجتنابی (28/0- =r) در سطح معناداری (01/۰>P) و با سبک دلبستگی اضطرابی (15/0- =r) در سطح معناداری(05/۰>P) همبستگی منفی و معنادار دارد . نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای پیش‌بین به طور معنادار قادر به تبیین 14/0 از واریانس رغبت به ازدواج در دانشجویان بودند (14/0= R2).
بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق از اهمیت متغیرهای سبک دلبستگی و انسجام خانواده در پیش بینی رغبت به ازدواج در دانشجویان حمایت می کند.

کلیدواژه‌ها