بررسی مقایسه ای تاثیر انگیزش درونی بر ادراک تعهد سازمانی کارکنان دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال تحصیلی 95-94

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی/دانشکده پیراپزشکی

چکیده

زمینه و هدف : انگیزه‌های درونی در جنبه‌های مختلفی از زندگی فردی و اجتماعی می‌توانند اثربخش و مفید واقع شوند.فعالسازی و تقویت انگیزش درونی در کارکنان می تواند موجب تقویت تعهد سازمانی شده و بهره وری سازمان را تضمین کند.هدف این مطالعه بررسی مقایسه ای تاثیر انگیزش درونی بر ادراک تعهد سازمانی کارکنان دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال تحصیلی 95-94 بود.
روش بررسی:این مطالعه توصیفی- تحلیلی بین 80 نفر از کارکنان دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت با روش سرشماری انجام شد و داده ها با دو پرسشنامه انگیزش درونی و تعهد سازمانی جمع آوری شد. داده ها با آمار توصیفی وتحلیلی بررسی شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد انگیزش درونی بر میزان ادراک تعهد سازمانی ، عاطفی ، مستمر وهنجاری کارکنان دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان موثر است. تعهد عاطفی،مستمر و هنجاری کارکنان دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت نسبت به سطح(بالا – پایین) انگیزش درونی آنان متفاوت است. میزان انگیزش درونی در میان کارکنان مرد و زن دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت متفاوت است.
بحث و نتیجه گیری : سازمان ها به منظور جلوگیری از مشکلات رفتاری پیش روی نیروی انسانی، لازم است به تعهد سازمانی به خصوص ابعاد هنجاری و مستمر که ناشی از عوامل بیرونی محیط کار است عنایت ویژه ای مبذول نمایند.
واژه های کلیدی: انگیزش درونی، تعهد سازمانی، کارکنان.

کلیدواژه‌ها