بررسی رابطه بین مؤلفه های عشق و سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 استادیار روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

2 ، دانشجوی دکترای روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.

چکیده

زمینه و هدف: یکی از نهادهای مهم در جامعه خانواده می‌باشد، لذا اهمیت شناخت و بررسی عواملی که سبب استحکام این نهاد اجتماعی مهم می‌گردد بسیار مهم می‌باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مؤلفه‌های عشق و سبک‌های دلبستگی با رضایت زناشویی انجام شده است.
روش بررسی‌: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی افراد متأهل (زن و مرد) 55-15 سال ساکن شهر سنقرکلیایی است. حجم نمونه 400 نفر است که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و سپس روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه عشق مثلثی استرنبرگ، پرسش‌نامه دلبستگی بزرگسالان هازان و شاور و پرسش‌نامه رضایت زناشویی انریچ می‌باشد. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss-21 از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی نشان می‌دهد بین صمیمیت، شهوت، تعهد، دلبستگی ایمن و ناایمن با رضایت زناشویی رابطه معنی‌دار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می‌دهد بین مؤلفه‌های عشق و سبک‌های دلبستگی با رضایت زناشویی رابطه چندگانه معنی‌دار وجود دارد.
نتیجه‌گیری: بنابراین مؤلفه‌های عشق و سبک‌های دلبستگی می‌توانند پیش‌بینی کننده‌های مناسبی برای رضایت زناشویی باشند.

کلیدواژه‌ها