پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان بر اساس سبک‌های هویت و هوش معنوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

2 دانشجوی دکترای روان شناسی گروه روانشناسی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

3 دانشجوی دکترای مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز، ایران.

چکیده

در سه دهۀ گذشته بهزیستی روان‌شناختی و کوشش برای تبیین و ارتقای آن همواره از موضوعات حائز اهمیت در پژوهش‌های روان‌شناختی بوده است، پژوهش حاضر نیز باهدف پیش‌بینی آن بر اساس سبک‌های هویت و هوش معنوی انجام‌گرفته است. طرح پژوهش توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش مشتمل بر همه دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بود، 320 نفر از آن‌ها از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی به‌عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از سیاهۀ سبک‌های هویت برزونسکی 1992، آزمون هوش معنوی کینگ 2008 و مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف 1980 گردآوری‌شده است؛ به کاربستن آزمون آلفای کرنباخ در این پژوهش نشان داد نرخ پایایی این ابزارها به ترتیب 78/0، 83/0 و 69/0 است. تحلیل داده‌ها توسط آزمون‌های همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و آزمون‌های آمار توصیفی و با بهره گیری از نسخه نوزدهم نرم فزار آماری spss انجام‌شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که میان تعهد و سبک‌های هویت اطلاعاتی و هنجاری و پاره‌ای از مؤلفه‌های بهزیستی روان‌شناختی رابطه مستقیم و معنی‌دار و میان سبک هویتی سردرگم/ اجتنابی و بهزیستی روان‌شناختی رابطه معکوس و معنی‌دار برقرار است. افزون بر آن، تحلیل داده‌های این پژوهش نشان داد که با اطلاع از سبک‌های هویت و سطح هوش معنوی دانشجویان می‌توان بهزیستی روان‌شناختی آن‌ها را پیش‌بینی کرد. امکان تبیین پراکنش بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان بااطلاع از سبک‌های هویت و سطح هوش معنوی آن‌ها یک دستاورد روان‌شناختی باارزش است که می‌توان آن را در راستای برنامه‌ریزی بهتر برای ارتقای بهداشت روانی دانشجویان به کاربست.

کلیدواژه‌ها