ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری در پرستاران مرکز اموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی شهر گرگان در سال 1394

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی/دانشکده پیراپزشکی

چکیده

مقدمه :
کیفیت زندگی کاری رضایت یک کارمند از برآورده شدن نیازهایش در محیط کار می باشد که موجب افزایش بهره وری به عنوان یکی از دغدغه های مدیران اجرایی و تصمیم گیران هر کشور می شود . هدف تعیین ارتباط کیفیت زندگی کاری و بهره وری در پرستاران بود.
روش کار:این مطالعه توصیفی- تحلیلی بین 150پرستار در بیمارستان صیاد شیرازی با روش سرشماری انجام و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و بهره وری بود. داده ها با آمار توصیفی وتحلیلی(T test، One0Way ANOVA و pieson )بررسی شدند.
یافته‌ها:
میزان کیفیت زندگی کاری 51 درصد پرستاران در سطح نسبتاً مطلوب و مطلوب و میزان بهره وری 58 درصد پرستاران در سطح نسبتاً بالا و بالا قرار داشت. بین کیفیت زندگی کاری با میزان بهره وری رابطه مثبت و معناداری وجود داشت p=0.001, r=0.281 ) ) و با افزایش کیفیت زندگی میزان بهره وری افزایش یافت. بین قومیت و کیفیت زندگی کاری و سن و سنو ات با بهره وری ارتباط معنی دار آماری با p

کلیدواژه‌ها