مطالعه تأثیر دو نوع فعالیت هوازی تناوبی و تداومی بر میزان کاتابولیسم پروتئین ها و برخی متابولیت ها در دانش آموزان پسر 18-15 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه ازاد

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین مفاهیم عملی در فعالیت های بدنی، مفهوم انرژی و نوع مواد انرژی زاست که حین انجام کار در اختیار ماهیچه های فعال قرار می گیرد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تمرینات هوازی تناوبی و تداومی بر میزان کاتابولیسم پروتئین ها و برخی متابولیت ها در دانش آموزان پسر 15 تا 18 ساله شهرستان ممسنی انجام شد.
روش بررسی: : این پژوهش از نوع نیمه تجربی و کاربردی است. از بین دانش آموزان سنین 15تا 18 سال شهر نورآباد ممسنی، 10 نفر به طور تصادفی انتخاب و در گروه الف و 10 نفر دیگر در گروه ب قرار گرفتند. ابتدا معاینات پزشکی انجام و متابولیت های مورد بررسی در ادرار 24 ساعته اندازه گیری شد. سپس آزمودنی های یک گروه تمرین هوازی تناوبی و دیگری تمرین هوازی تداومی انجام دادند. دو هفته بعد پس از یک دوره شستشوی کاتابولیکی، نوع تمرین دو گروه جا به جا شد. بعد از هر تمرین، آزمایش ها تکرار شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و آزمون های T و F تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد یک جلسه تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر کاتابولیسم متابولیت ها (سطح اوره، اسید اوریک و کراتینین ادرار) و پروتئین آزمودنی ها تأثیر معناداری نداشت. همچنین بین تأثیر دو روش تمرینی بر متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری وجود نداشت

کلیدواژه‌ها