اثر بخشی خاطره پردازی گروهی بر خودبیمار انگاری واضطراب زنان یائسه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

2 عضو هیئت علمی روانشناسی پیام نور ایلام

چکیده

مقدمه: دوران یائسگی به عنوان یک دوره آسیب پذیر در زنان تصور شده است ، که زنان را با مشکلات و دشواری های جدیدی رو به رو می نماید و این مشکلات ممکن است باعث اختلال در سلامت روانی و روند زندگی آنان گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر خاطره پردازی گروهی بر خودبیمارانگاری واضطراب زنان یائسه شهر ایلام انجام شد.
مواد وروش ها: این مطالعه یک پژوهش کارآزمایی بالینی است که تعداد 30 نفر از زنان یائسه شهر ایلام در سال 94 به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. نمرات خودبیمارانگاری و اضطراب قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شدند. در گروه کنترل جلسات بحث گروهی اجرا شد.داده ها با پرسشنامه های اضطراب زونگ و خودبیمارانگاری مایرز جمع آوری و از آزمون تحلیل کواریانس در نرم افزار spss نسخه 19 استفاده شد.
یافته ها: تحلیلها نشان داد که روش خاطره پردازی اثربخشی معناداری در کاهش نشانه های اضطراب و خودبیمارانگاری داشته است. تفاوت معنی داری بین روش خاطره پردازی گروهی و گروه کنترل مشاهده نشد.

بحث و نتیجه گیری: خاطره پردازی گروهی در کاهش اضطراب و خودبیمارانگاری زنان یائسه موثر بود، بنابراین می توان از آن به عنوان روشی کم هزینه و بدون عوارض جانبی برای کاهش اضطراب و خودبیمارانگاری زنان یائسه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها