بررسی رابطه کارکرد اجرایی بازداری پاسخ و فراخنای حافظه فعال با توانش های ذهنی نظریه ذهن درکودکان7 تا 12سال مقطع ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه آزاد کرمان

2 استادیار دانشگاه آزاد کرمان

چکیده

حافظه فعال و بازداری پاسخ از جمله توانمندی های شناختی است که می تواند با تئوری ذهن رابطه داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بازداری پاسخ و حافظه فعال با سطح رشد تئوری ذهن دانش آموزان ابتدایی می باشد. ابزارهای گردآوری داده ها در این پژوهش عبارت بودند از فرم 38 سؤالی نظریه ذهن موریس و همکاران، آزمون استروپ و آزمون حافظه فعال وکسلر. داده های جمع آوری شده با روش همبستگی برای فرضیات پژوهشی و رگرسیون خطی برای سؤال پژوهش مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که روابط مثبت و معنی داری بین کارکردها ی اجرایی بازداری پاسخ، حافظه فعال با سطح رشد نظریه ذهن وجود دارد. همچنین بازداری پاسخ و حافظه فعال توانایی پیش بینی سطح رشد تئوری ذهن را دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که رابطه ای مثبت و معنی دار بین نظریه ذهن و بازداری پاسخ با فراخنای حافظه فعال وجود دارد.

کلیدواژه‌ها