عنوان : حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خوش بینی در پیش‌بینی تاب آوری بیماران قلبی و افراد سالم شهر زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسنده

چکیده

مقدمه و هدف: امروزه بیماری قلبی به عنوان مهم ترین عامل مرگ در جهان شناخته شده است. الگوی حاکم این بیماری، الگوی زیستی-روانی و اجتماعی است؛ که در آن انسان به عنوان موجودی چندبعدی نگریسته می شود که هر یک از ابعاد زیستی-روانی و اجتماعی به صورت نظام های تعاملی عمل می کنند، که بر یکدیگر تأثیر می گذارند. لذا
روش: این مطالعه‌ی توصیفی- از نوع همبستگی در سال 1395 در زاهدان بود. جامعه آماری کلیه بیماران قلبی عروقی و وابستگان سالم آن‌ها بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس در بیمارستان‌های علی ابن ابی‌طالب و نبی اکرم زاهدان 66 نفر از بیماران قلبی و 82 نفر از وابستگان آن‌ها به عنوان نمونه در طی سه ماه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مقیاس حمایت اجتماعی ادراک‌شده، پرسشنامه خوش بینی و تاب آوری بودند. داده‌ها با استفاده از آزمون میانگین و انحراف استاندارد، تحلیل واریانس، آزمون همبستگی و رگرسیون گام به گام با استفاده از نرم‌افزار SPSS-19 تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: یافته‌ها نشان داد که بین حمایت اجتماعی و تاب آوری و خوش‌بینی افراد سالم رابطه مثبت معنی‌دار وجود در سطح 01/0p< دارد و در بیماران فقط بین خوش‌بینی و تاب آوری در سطح 01/0p< رابطه دیده شد. نتایج رگرسیون گام به گام نیز در مورد افراد سالم خوش بینی و حمایت اجتماعی را به عنوان پیش‌بین تاب آوری می‌داند نشان داد اما در بیماران قلبی فقط خوش‌بینی، تاب آوری را در سطح 01/0p

کلیدواژه‌ها