رابطه حمایت اجتماعی و سبک‏های مقابله ‏ای با تاب‏آوری در دانش‏آموزان عادی و معلول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی اصیل

نویسنده

دیواندره

چکیده

زمینه و هدف: هدف کلی این تحقیق، بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سبک‏های مقابله‏ای با تاب‏آوری در دانش‏آموزان عادی و معلول شهرستان دیواندره بود.
روش بررسی: جامعه آماری این تحقیق را دانش‏آموزان عادی در مدرسه خاتم‏الانبیاء و دانش‏آموزان معلول در دبستان امید در شهرستان دیواندره تشکیل می‏دادند (250.(N= با استفاده جدول کرجسی و مورگان، تعداد 148 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری طبقه‏ای با انتساب متناسب (در دو گروه از دانش‏آموزان مطالعه شده) برای انجام تحقیق انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه‏ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن تایید شد (α>0.7). تجزیه و تحلیل داده‏ها به‏وسیله نرم‏افزار SPSSwin18 انجام شد.
یافته: نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که حمایت اجتماعی و سبک‏های مقابله‏ای رابطة معنی‏داری با تاب‏آوری در میان دانش‏آموزان عادی و معلول دارد. همچنین مقایسه میانگین‏ها تفاوت معنی‏داری را بین دانش‏آموزان معلول و عادی براساس متغیرهای سبک مسئله محور، حمایت اجتماعی و تاب‏آوری نشان داد. علاوه براین نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که سبک‏های مقابله‏ای (مسئله محور و اجتنابی) و حمایت اجتماعی تاثیر معنی‏داری بر تاب‏آوری در میان دو گروه دانش‏آموز (به ترتیب معلول و عادی) دارند به طوری که قادرند مقدار 2/48 و 5/52 درصد از تغییرات متغیر وابسته (تاب‏آوری) تحقیق را در دو گروه تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها