نقش سبک‌های هویت و تاب‌آوری در پیش‌بینی اعتیاد به تلفن همراه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی واحد کرج

چکیده

زمینه و هدف: ویژگی‌های شخصیتی افرادا می‌تواند با میزان گرایش آنها به سمت استفاده افراطی و نامناسب از تلفن همراه در ارتباط باشد. از این رو هدف این تحقیق، بررسی نقش سبک‌های هویت و تاب‌آوری در پیش‌بینی اعتیاد به وسایل ارتباطی پیشرفته ( مانند موبایل یا تبلت) در دانشجویان بود.
روش بررسی: نمونه پژوهش حاضر شامل 111 ( 86 دختر و 25 پسر ) دانشجوی سال اول کارشناسی دانشگاه خوارزمی بود که در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 94- 1393 مشغول به تحصیل بودند و به روش تصادفی طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان پژوهش حاضر پرسشنامه‌ها‌ی سبک هویت، تاب‌آوری و اعتیاد به تلفن همراه را تکمیل کردند. داده‌های به‌دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد مؤلفه‌های تعهد (05/0>p) و سبک هویت هنجاری (01/0>p) با اعتیاد به تلفن همراه همبستگی منفی معنادار داشتند. در مقابل، سردرگمی هویت با متغیر اعتیاد به تلفن همراه همبستگی مثبت داشت (01/0>p). همچنین بین تاب‌آوری و متغیر ملاک ارتباط معناداری مشاهده نشد. به طور کلی متغیر‌های پیش‌بین پژوهش حاضر توانستند 20/0 از تغییرات اعتیاد به تلفن همراه را پیش‌بینی کنند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر می‌توان گفت افراد دچار سردرگمی هویت و با تعهد پایین، بیشتر در معرض اعتیاد به تلفن همراه هستند. در‌واقع می‌توان بر اساس میزان تعهد و سبک هویت افراد، اعتیاد به موبایل را در آنها پیش‌بینی کرد، اما تاب‌آوری به گونه‌ی معناداری پیش‌بینی‌کنندۀ این نوع اعتیاد نیست.

کلیدواژه‌ها