اثر بخشی هشت هفته تمرین هوازی بر فشار خون و شادکامی کارکنان زن غیرفعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه ازاد

چکیده

زمینه و هدف: امروزه شهرنشینی و زندگی صنعتی باعث ایجاد تغییراتی در سبک زندگی مردم جهان گردیده و متاسفانه مردم کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیستند، به طوری که بسیاری از این دگرگونی های رفتاری، تأثیرات منفی بر روی سلامت افراد گذاشته است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی(ایروبیک) بر فشار خون و شادکامی کارکنان زن غیرفعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی بود.
روش شناسی: جامعه آماری این تحقیق،کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی به تعداد50نفر بودند،که از این تعداد22نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی به عنوان نمونه در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. جمع آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه استاندارد شادکامی(آکسفورد،1998) با ضریب آلفای کرونباخ 71/0، دستگاه فشار سنج،خط کش آنتروپومتریک،ترازوی پزشکی و تمرینات هوازی نجام گرفت. برای توصیف داده‌ها از روش های آمار توصیفی و برای تجزیه استنباطی داده‌ها از روش‌های آماری آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ، آزمون t وابسته، تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون لون استفاده شده است.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که هشت هفته تمرین هوازی بر فشار خون سیستول، فشار خون میانگین و شادکامی آزمودنی ها تاثیر معنادار داشت ولی بر فشار خون دیاستول تاثیر معنا دار نداشت.
نتیجه گیری: باتوجه به نتایج حاصل از تحقیق بهتر است که برای سلامتی و تندرستی نیروی انسانی از ورزش های هوازی بیشتر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها