تأثیر آموزش مهارت‌های مقابله‌ای با رویکرد شناختی-رفتاری مثبت‌گرا بر سازگاری(اجتماعی، عاطفی و تحصیلی) دانش‌آموزان دارای مشکلات سازگاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی اصیل

نویسنده

گروه روانشناسی- موسسه آموزش عالی فروردین قائمشهر

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: هدف مطالعۀ حاضر تأثیر آموزش مهارت های مقابله‌ای با رویکرد شناختی-رفتاری مثبت گرا بر سازگاری(اجتماعی، عاطفی و تحصیلی) دانش آموزان متوسطه دارای مشکلات سازگاری بود.
روش بررسی: این تحقیق براساس مطالعات آزمایشی میدانی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. با معرفی معلمان، از بین جامعه دانش‌آموزان دختر 15-14ساله دارای مشکلات سازگاری دورة متوسطه اول مدارس شهرستان ساری در سال تحصیلی 94– 1393، اجرای آزمون ها و غربالگری، از بین دانش آموزان معرفی شده 40 نفر به طور تصادفی انتخاب و با استفاده از روش آرایش تصادفی، از طریق قرعه کشی 20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر گروه کنترل قرار گرفته و در مرحله پیش آزمون، به پرسشنامه سازگاری سینها و سینگ پاسخ دادند. دانش آموزان گروه آزمایش به مدت 14 جلسه (هر هفته دو جلسه 5/1ساعته)، تحت آموزش مهارت های مقابله ای با رویکرد شناختی-رفتاری مثبت گرا(فریدنبرگ، b2010) قرار گرفته و گروه کنترل آموزشی را دریافت نکرد.
یافته ها: نتایج بیانگر تفاوت معنادار سازگاری(اجتماعی، عاطفی و تحصیلی) در بین گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون بود (01/0P

کلیدواژه‌ها