رابطه بین سکوت و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان علوم پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسنده

چکیده

مقدمه و هدف:با پیچیده تر شدن روز افزون جوامع امروزی به طورحتم رسالت سازمان ها در جهت برآوردن انتظارات افراد جامعه حساس تر و با اهمیت تر می شود. هدف پژوهش حاضر، رابطه بین سکوت و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بود.
روش: این مطالعه توصیفی- از نوع همبستگی در سال 1395 در زاهدان بود. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی(ستادی، پشتیبانی و انسانی)به تعداد 125 نفر و نمونه با توجه به محدود بودن جامعه 125 نفر بود.روش نمونه گیری از نوع سرشماری می باشد، ابزار گرد آوری داده ها، سه پرسشنامه بود. داده ها با استفاده با استفاده از آزمون میانگین و انحراف استاندارد، همبستگی و رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss-19 تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج: یافته های پژوهش حاکی از آن است که مولفه غالب سکوت، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی به ترتیب غرور، فرصت های برقراری ارتباطو خستگی عاطفی می باشد.بین مولفه های تعهد و فرسودگی شغلی همبستگی معکوس در سطح 05/0 ≥ p وجود دارد. همچنین بین مولفه های سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی در سطح 01/0 ≥ p وجود دارد. مولفه مشارکت و فرصت های برقراری ارتباط بیشترین پیش بینی را از فرسودگی شغلی داشته است.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه بین سکوت سازمانی و تعهد با فرسودگی شغلی رابطه منفی وجود دارد، مدیران بایستی با این موضوع به گونه ای آگاهانه برخورد کنند که رفتار و نحوه مدیریت آنها باعث ایجاد فرسودگی می شود.
واژگان کلیدی:سکوت سازمانی، تعهد سازمانی، فرسودگی شغلی، کارکنان، علوم پزشکی

کلیدواژه‌ها