بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 . گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاداسلامی، ساری، ایران. Email: rhassanzadehd@yahoo.com. (نویسنده مسؤول)*

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، واحد ساری، دانشگاه آزاداسلامی، ساری، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه جمعیت عظیمی در دنیا از اینترنت استفاده می نمایند با وجود مزایای بی شمار این فن آوری و تحولات مثبتی که در زمینه ارتباطات ایجاد کرده است، متاسفانه برخی از مطالعات عوارض خطرناکی را به استفاده از اینترنت نسبت داده اند که از جمله مخرب ترین عوارض آن می توان به اعتیاد اینترنتی اشاره نمود، سلامت روان کاربران معتاد به اینترنت نسبت به کاربران عادی در معرض خطر بیشتری قرار دارد. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین اینترنت و سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در سال 1395-1394صورت گرفت.
روش بررسی: مطالعه حاضر مطالعه توصیفی برروی 210 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد ساری در بازه زمانی سال تحصیلی 94-95 به صورت  نمونه گیریخوشه ای با روش تصادفی و با استفاده از 2 پرسشنامه سلامت روانگلدنبرگ(GHQ3) و اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT4) بوده است، اطلاعات پس از جمع آوری توسط نرم افزار آماری SPSS21  مورد تحلیل آماری قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی (میانگین- میانه- فراوانی- درصد) استفاده شده و از روشهای استنباطی منجمله آزمون T و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است.
یافته ها:نتایج نشان داد فراوانی دانشجویانی که به طور اعتیاد آمیزی از اینترنت استفاده می کنند در مقایسه با سایر دانشجویان افسردگی و اضطراب بیشتری دارند و در شاخص کارکرد اجتماعی نمره کمتری اخذ می نمایند و نسبت زنان بیشتر از مردان و غیر بومی بیشتر از بومی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد ساری می باشد.
 نتیجه گیری :با توجه به نتایج، استفاده اعتیاد آمیز از اینترنت بر سلامت روان ( افسردگی، تنش جسمانی، کارکرد اجتماعی و اضطراب) دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری موثر بوده است. که این امر لزوم توجه به تبیین سیاستهایی  در جهت آموزش، خدمات مشاوره ای و آمادگی دانشجویان  از خطرات احتمالی را برای احراز مهارت مقابله ای را طلب می کند.

کلیدواژه‌ها