ارزیابی عملکرد بیمارستان های مشمول و غیر مشمول طرح تحول سلامت با الگوی بالدریج در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناس بهداشت عمومی /مرکز بهداشت رستمکلا

2 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد ساری

3 مدیریت خدمات بهداشت و درمان ،دانشگاه ازاد واحد ساری

4 دانشیار پزشکی اجتماعی

چکیده

زمینه و هدف:با توجه به اینکه بیمارستان جزء مهترین سیستم های مراقب بهداشت و درمان کشور می باشد، ارزیابی چگونگی انجام فرآیندها جهت شناسایی نقاط ضعف و رفع این مسائل اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
روش بررسی:این مطالعه ازنظرهدف کاربردی،زمان مقطعی وازنوع توصیفی تحلیلی بودکه با استفاده از چک لیست استاندارد بالدریج عملکرد بیمارستان مشمول و غیر مشمول طرح تحول سلامت مورد بررسی قرار گرفت. جامعه پژوهش شامل مدیران ارشد و مسئولین بخش-هااست که در سه بیمارستان به تعداد 60نفربودند. شیوه نمونه گیری سرشماری بود .نتایج به دست امده با استفاده از نرم افزارspss نسخه 16 انالیز گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که در معیارهای رهبری، تمرکز بر بازار و بیماران ،اطلاعات و تحلیل انها ،منابع انسانی و نتایج با توجه به اینکه سطح معناداری( 001/. =Sig) کوچکتر از سطح خطای 05/0 می باشد، تفاوت درعملکرد بیمارستان هاوجودداشت که بهترین عملکرددرمعیار رهبری مربوط بیمارستان دولتی، تمرکز بر بازار و بیماران بیمارستان خصوصی،ودرمعیارهای اطلاعات و تحلیل انها،منابع انسانی و نتایج مربوط به بیمارستان تامین اجتماعی بود.همچنین درمعیار برنامه ریزی استراتژیک با توجه به اینکه سطح معنی داری( 335/. =Sig) بزرگتر از سطح خطای 0/05 می باشد تفاوت در عملکرد مشاهده نشد.
نتیجه گیری :داده های حاکی ازآن است که بیمارستان دولتی فقط در معیار رهبری بالاترین امتیاز راکسب کرد، که این موضوع نشانه عدم تاثیر به سزای طرح تحول در عملکرد بیمارستان دولتی بود .لذا به مسئولین و سیاستگذاران سلامت توصیه می شود که درزمینه افزایش بهره وری طرح تحول سلامت توجه بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها