مدل پیش بینی تحمل آشفتگی بر اساس سیستم های مغزی رفتاری و بدتنظیمی هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه آزاد

چکیده

تحمل آشفتگی به عنوان یک ساختار مهم رشدی، است پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تحمل آشفتگی براساس سیستم های مغزی رفتاری و بد تنظیمی هیجانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه انجام گرفت,
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه پیام نور کرمانشاه در سال تحصیلی 94-95 به تعداد 8000 نفر می باشند که از این افراد، تعداد 340 نفر دانشجو با توجه به جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند از این تعداد از 304 پرسشنامه استفاده و بقیه به علت نا کامل بودن حذف شد، داده ها با استفاده از پرسشنامه های سیستم های بازداری و فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، 1994)، دشواری در تنظیم هیجانی و تحمل پریشانی جمع آوری گردید، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و همبستگی کانونی و با استفاده از نرم افزار Amos 23 و SPSS-16استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سیستم بازداری رفتاری و تحمل آشفتگی،در سطح 006 /0 ، و بین سیستم فعال ساز رفتاری و بد تنظیمی هیجانی با تحمل آشفتگی در سطح 001 /0 ،رابطه معنادار وجود دارد، , همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد 42% واریانس تحمل آشفتگی توسط متغیر های متغیرهای سیستم فعال ساز رفتار، سیستم بازداری رفتاری و بد تنظیمی هیجانی قابل پیش بینی است.بر اساس نتایج این مطالعه می توان گفت متغیرهای سیستم بازداری رفتاری، سیستم فعال ساز رفتاری و بد تنظیمی هیجانی در پیش بینی تحمل آشفتگی دانشجویان بسیار با اهمیت هستند.

کلیدواژه‌ها