بررسی الگوی رفتاری نوع AوB در بیماران مبتلا به سردرد میگرنی در مقایسه با افراد سالم مراجعه کننده به مراکز آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گرگان، ایران.

2 دانشجوی دکترای پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی بویه، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

3 دانشیار، گروه بهداشت جامعه، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایرا ن.

4 استادیار، متخصص مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: این موضوع که بعضی از تیپ های شخصیتی ممکن است در مقایسه با تیپ های دیگر در معرض خطر بیماری باشند از مدت ها پیش به فکر محققین خطور کرده است. هدف از این مطالعه تعیین الگوی رفتاری نوع AوB در بیماران مبتلا به سردرد میگرنی در مقایسه با افراد سالم مراجعه کننده به مراکز آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال1395 است.
مواد و روش ها: این مطالعه مورد شاهدی، با روش نمونه گیری تصادفی با حجم نمونه 200 نفر، از بین بیماران مبتلا به سردرد میگرنی و افراد سالم در سال 1395 در مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه شخصیتی A و B بود. اطلاعات با استفاده از آزمون توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: در این مطالعه 200 نفر شرکت کردند. 50 نفر(25 درصد) از بیما ران مبتلا به میگرن در گروه مورد قرار داشتند. 150 نفر (75 درصد) نمونه ها از افراد سالم بودند که در گروه شاهد قرار داشتند یا فته های این مطالعه نشان داد بین تیپ شخصیتی نوع A ,B در بیماران مبتلا سردرد میگرنی در مقایسه با افراد سالم مراجعه کننده به مراکز آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان رابطه معنی داری رویت شد (05/0p<).
نتیجه‌گیری: بین تیپ های شخصیتی و میگرن افراد رابطه مثبت و معناداری وجوددارد بنـابراین از طریــق تغییـر روش زنــدگی و تعــدیل در برخــیویژگیهای شخصیتی، میتوان تا حدودی حملات سردرد را کاهش دهیم.

 

کلیدواژه‌ها