بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه فراتشخیصی علائم خلقی و اضطرابی MASQ-D30 در نمونه ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران *(نویسنده مسؤول) Email: Saeidehizadi@yahoo.com

2 استادیار، دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه شاهد، تهران ، ایران.

3 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اختلالات اضطرابی وافسردگی طیف وسیعی از اختلال‌های هیجانی را تشکیل می‌دهندکه دارای ویژگی‌های مشترک و متفاوت زیادی است.این پژوهش با هدف بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه فراتشخیصی علائم خلقی و اضطراب (MASQ-D30)در نمونه ایرانی صورت گرفت.
روش بررسی:طرح پژوهش توصیفی بوده و 203 نفر به شیوه تصادفی از دانشجویان دانشگاه شاهد تهران انتخاب شدند.اعتبار سازه با استفاده از تحلیل عاملی بررسی شد. از پرسشنامه افسردگی،اضطراب و استرس DASS-21جهت اعتبار همگرا و از پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ)جهت بررسی اعتبار واگرا استفاده شد.پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایی به فاصله 3 هفته بدست آمد.
یافتهها:نتایج تحلیل عاملی و همبستگی پیرسون از اعتبار سازه،اعتبار همگرا و اعتبار واگرا MASQ-D30حمایت کرد. محاسبه‌ی آلفای کرونباخ (91/0)و ضریب بازآزمایی  در سه زیر مقیاس GD، ADوAA به ترتیب 99/0 ، 98/. و 98/0 بدست آمد که حاکی از پایایی مطلوب پرسشنامه بود.
نتیجه‌گیری:استنتاج یافتههای این پژوهش نشان می‌دهد که نسخه‌ی فارسی MASQ-D30از اعتبار و پایایی مناسبی برخوردار است و میتواند به عنوان ابزاری  سریع ودقیق جهت سنجش ویژگی‌‌های فراتشخیصی اضطراب و افسردگی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها