بررسی رابطه صفات شخصیتی و تیپ Aو Bدر افراد مبتلا به دیابت نوع 2 شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی- دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه صفات شخصیتی وتیپ A و B در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 شهر مشهد انجام گرفته است .
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی - مقطعی، 80 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه، که به کلینیک های اندیشه، رفتار، پارسیان و سلامت مراجعه کرده بودند و با رعایت معیارهای ورود و خروج به مطالعه انتخاب و بر اساس سن و جنسیت همتاسازی شده بودند، مورد آزمون قرار گرفتند و با استفاده از پرسش نامه MMPI فرم کوتاه (71سئوالی)(فرم ایرانی) و پرسشنامه تیپ شخصیتی A و B بورتنر مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها: تحلیل رگرسیون نشان داد که مقیاس سایکوپاتی (روان رنجوری) رابطه ی معناداری با مقیاس تیپ A و B دارد، به طوری که این مقیاس به میزان 9/14 درصد تیپ Aو B را در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 می تواند پیش بینی کند (149/0R2 =) و همچنین مقیاس های پارانویا ، پسیکاستنی، اسکیزوفرنی، مانیا، هیپوکندری و افسردگی به ترتیب (209/0R2 =)، (266/0R2 =)، (358/0R2 =)، (360/0 R2 = )، (353/0R2 =)، (338/0= R2 ) توان پیش بینی تیپ A و B را دارا هستند.
بحث و نتیجه گیری: بیشترین برافراشتگی بین صفات شخصیت در افراد مبتلا به دیابت نوع دو به ترتیب مربوط به هیستیری، اسکیزوفرنی و افسردگی می باشد. همچنین گرایش افراد مبتلا به دیابت نوع دو به سمت تیپ A می باشد.

کلیدواژه‌ها