بررسی تاثیر پیش دارو بر اضطراب و علائم حیاتی بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان گنجویان دزفول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسنده

دانشگاه آزاد دزفول

چکیده

مقدمه: یکی از شایع‎ترین روش‏های تشخیصی در بیماری‎های قلبی، آنژیوگرافی عروق کرونر است، که مانند سایر روش‎های تهاجمی، برای بیماران یک تجربه تنش زا می‌باشد.
مواد روش ها: این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی یکسویه کور که 102 بیمار با روش نمونه‎گیری در دسترس و به صورت تخصیص تصادفی در سه گروه 34 نفره بودند. ابزار جمع آوری داده ها شامل: پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه خودگزارش دهی سطح اضطراب و پرسشنامه ثبت علائم حیاتی بود. به گروه پیش داروی A (100میلی گرم هیدروکورتیزون وریدی+4 میلی گرم کلرفنیرامین وریدی)، به گروه پیش داروی B(100 میلی گرم هیدروکورتیزون وریدی+5 میلی گرم دیازپام وریدی) و به گروه پیش داروی C (100 میلی گرم هیدروکورتیزون وریدی+2 میلی گرم نرمال سالین وریدی) داده شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد در هر سه گروه پیش دارو، اختلاف آماری معنا داری از نظر میزان اضطراب در قبل و حین آنژیوگرافی وجود داشت (05/0 >P) .مقایسه نبض در سه گروه پیش دارو، تنها در گروهA و Bاختلاف آماری معنی داری مشاهده شد( 04/0 ،001/0=P). تنفس در سه گروه پیش دارو، اختلاف آماری معنی داری نداشت (05/0 P).
نتیجه گیری: برخی یافته های پژوهش نشان از تاثیر پیش داروهای دیازپام و کلرفنیرامین بر متغیرهای تحت مطالعه دارد که در صورت نیاز قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها