بررسی رابطه بین سبکهای اسنادی با هراس اجتماعی و سازگاری اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی علامه طباطبایی

چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف مقایسه سبک های اسنادی درونی و بیرونی با سازگاری اجتماعی و هراس اجتماعی انجام شد.
روش بررسی: طرح تحقیق این مطالعه از حیث روش، توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجویان در حال تحصیل موسسه آموزش عالی حکمت رضوی مشهد در سال 93-94 تشکیل می دادند، که از بین این دانشجویان تعداد 194 نفربه شیوه نموگیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده ها به کمک پرسش نامه های سبک اسنادی (ASQ)، اختلال هراس اجتماعی(SPIN) و سازگاری بل (BAI) انجام گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که اسنادهای پایداری خوب، فراوانی بد و پایداری خوب با اجتناب، ترس و فیزیولوژی هراس اجتماعی در سطح (p

کلیدواژه‌ها