اثربخشی آموزش حافظه رویدادهای خاص بر تاب‌آوری و افسردگی دختران افسرده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

2 گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدنایین

چکیده

اثربخشی حافظه رویدادهای خاص بر تاب‌ آوری و افسردگی دختران افسرده
مرجان نه روزیان

الهام فروزنده *
نویسنده مسوول
چکیده
زمینه و هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر آموزش حافظه رویدادی خاص بر تاب آوری و افسردگی دختران افسرده شهر اصفهان بود.
روش بررسی:این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح آن پیش آزمون-پس آزمون و آزمون پیگیری همراه با گروه کنترل بود. بدین منظور، 24 بیمار، به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون، آزمودنی‌های دو گروه با استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری افسردگی بک ویرایش دوم، 1996 (BDI-II) و تاب‌آوری کانر و دیویدسون، 2003 (CD-RISC) مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اجرای آموزش حافظه رویدادی خاص (MEST) روی گروه آزمایش طی 6 جلسه، مجددأ از هر دو گروه خواسته شد به آزمونهای مذکور پاسخ دهند. به منظور پیگیری نتایج، پس از 3 هفته مجددأ از آزمودنی‌های دو گروه آزمون گرفته شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که نمرات افسردگی گروه ازمایش پس از اتمام جلسات به صورت معناداری کاهش (50/0>p) و نمرات تاب اوری تغییر معناداری (50/0

کلیدواژه‌ها