نقش تنظیم منفی هیجان و اشتیاق عاطفی- شناختی یادگیری در پیش‏بینی رفتارهای پرخطر دانش‏آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران. sadeghi_66@yahoo.com Email:(نویسنده مسؤول)*

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

4 گروه روان‌شن.اسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: با توجَه به اهمیت توجه به سلامت روان دانش‌آموزان و لزوم پیشگیری از آسیب‌‌های اجتماعی، انجام پژوهش‌های بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد، لذا هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش تنظیم منفی هیجان و اشتیاق تحصیلی در پیش‏بینی رفتارهای پرخطر دانش‏آموزان بود.
روش‌ بررسی: نمونة آماری، شامل 300 نفر از دانش‏آموزان شهر تهران در سال 1394- 1393 بود که با روش دردسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های تنظیم هیجان، اشتیاق تحصیلی ورفتارهای پرخطراستفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تنظیم منفی هیجان با رفتارهای پر خطر، همبستگی مثبت معنی‌داری داشت (01/0>p). اشتیاق تحصیلی، رابطه منفی معنی‌داری با رفتار پرخطر داشت (001/0>p). تنظیم منفی هیجان، قوی‌ترین متغیر پیش‌بینی کننده رفتار پرخطر به صورت مثبت بود. همچنین اشتیاق تحصیلی، قوی‌ترین متغیر پیش‌بینی کننده انواع رفتار پرخطر دانش‏آموزان به صورت منفی بود.
نتیجه‌گیری: تقویت تنظیم هیجانی سازگارانه و فراهم آوردن زمینه‌های اشتیاق تحصیلی در دانش‌آموزان می‌تواند زمینه‌ای برای کاهش رفتارهای پرخطر آنان فراهم کند.

کلیدواژه‌ها