مقایسه راهبردهای یادگیری، سخت‌کوشی و نگرانی مبتلایان به تالاسمی و افراد عادی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (نویسنده مسؤول)* m.zmbm67@gmail.com Email:

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بیماری تالاسمی علاوه بر عوارض جسمی، برخی مشکلات روانی و اجتماعی را برای بیماران ایجاد می‌کند. این عوارض باعث می‌شود که زندگی توأم با خستگی، ضعف، کاهش یادگیری و رنجوری بوده و افراد قادر به تجربه محیط زندگی خود مانند افراد عادی و سالم نباشند. با توجه به این‌که موفقیت هر انسان در عصر حاضر منوط به برخورداری از توانایی یادگیری، فارغ بودن از نگرانی بیمارگونه و سخت‌کوش بودن است و این توانایی‌ها نیاز به راهبردها و تکنیک‌هایی دارد که در صورت وجود، افراد در یادگیری موفق خواهند بود، لذا هدف این پژوهش، مقایسه راهبردهای یادگیری، سخت‌کوشی و نگرانی مبتلایان به تالاسمی و افراد عادی بود.
روش بررسی:روش تحقیق از نوع علی-مقایسهای بود که در سال 93 انجام شد. جامعه آماری، شامل افراد مبتلا به تالاسمی شهرستان آمل و افراد عادی این شهرستان با داشتن تحصیلات متوسطه و بالاتر بود. از جامعه‌ی آماری، تعداد 30 نفر از افراد مبتلا به تالاسمی و30نفرافرادعادی به روش نمونهگیری تصادفی و در دسترس انتخاب گردید.‌ نمونه‌ی انتخابی در فاصله‌ی سنی 16 25 بود. ابزارپژوهش پرسشنامه31سوالی راهبردهای یادگیری پینتریچ وهمکارانبا پایایی 87/0،  پرسشنامه 10سوالی نگرانی استوبر وجورمن باپایایی 95/0 وپرسشنامه 27سوالی سخت‌کوشی کیامرثی با پایایی 89/0 بوده است. داده‌ها با استفاده از روش t دوگروهی مستقل تجزیه و تحلیل شد.
 یافته ها:نتایج نشان داد که در سطح اطمینان 95% بین راهبرد‌های یادگیری(01/2- = (58) t)، نگرانی(23/2- =(58) t) و سختکوشی (52/6 =(58) t) یادگیرندگان تالاسمی با افراد عادی تفاوت وجود دارد.
نتیجه گیری: سخت‌کوشی و راهبردهای یادگیری بیماران تالاسمی به گونه‌ی معنی‌داری پایین‌تر از افراد عادی است و در مقابل، نگرانی افراد تالاسمی از افراد عادی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها