بررسی رابطه پندار تن و رضایت زناشویی با عملکرد زناشویی در دانشجویان زن متأهل دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران. *(نویسنده مسؤول) Email: Mkarimidoust@yahoo.com

2 دکترای مشاوره خانواده، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف:  تحقیقاتثابتکرده استکهاختلال در عملکرد جنسیدر میان زنان و مردان مشهود است. همچنین تحقیقات مشخص کرده است که اختلال عملکرد جنسی می‌تواند منجر به پریشانی روان‌شناختی و مشکلات ارتباطی شود .هدف پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه پندار تن و رضایت زناشویی با عملکرد جنسی در دانشجویان زن متأهل دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان انجام شد. روش بررسی :اینپژوهش توصیفیتحلیلیبود. جامعة آماری شامل کلیة دانشجویان متأهل زن دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان بودند که نمونه (204 نفر) به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه‌ی عملکرد جنسی FSFI و پرسش نامة پندار تنBISC و پرسش نامه‌ی رضایت زناشویی انریچ بود. تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد.  یافته‌ها: نتایج به دست آمده، نشان داد که میانگین عملکرد جنسی کلی 58/57 و میانگین پندار تن 71/26ضریب همبستگی عملکرد جنسی با رضایت زناشویی 43/0 بود و بین پندار تن و رضایت زناشویی با عملکرد جنسی (میل، برانگیختگی، روان سازی، اوج لذت جنسی و درد) رابطه وجود دارد (001/0= p).پندار تن و رضایت زناشویی 22% از واریانس عملکرد جنسی را پیش بینی می کنند. نتیجهگیری:با توجه بهنتایج پژوهش، رضایت زناشویی پیش بینی کننده خوبی برای عملکرد جنسی می باشد. رضایت زناشویی رابطة مثبت و معنی داری با عملکرد جنسی دارد. بین رضایت زناشویی و عملکرد جنسی و همة مؤلفه‌های آن و پندار تن ارتباط چند‌گانه وجود دارد. واژگان کلیدی:عملکرد جنسی، پندار تن، رضایت زناشویی، دانشجویان.

کلیدواژه‌ها