رابطه سبک های دلبستگی و پیوندهای والدینی با آمادگی اعتیاد در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی و مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. *(نویسنده مسؤول) Email: farhad.asghari@gmail.com

2 کارشناس مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: سوء مصرف مواد، موضوعی جدی است که جوامع انسانی را تهدید می کند. متغیر های متعددی در پیدایش، تداوم و درمان اعتیاد مؤثر هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های دلبستگی و پیوند والد فرزندی با آمادگی اعتیاد در دانشجویان دانشگاه گیلان است.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. افراد مورد مطالعه، کلیه دانشجویان دانشگاه گیلان در سال تحصیلی93-1392 بودند که از این جامعه آماری، 289 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس دلبستگی بزرگسالان هازان و شیور، پرسشنامه پیوند والدینی و مقیاس ایرانی آمادگی اعتیاد می باشد، روایی و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ محاسبه شد. داده ها از طریق آمار توصیفی (فراوانی، شاخص های مرکزی و محاسبه ضریب همبستگی) و آمار استنباطی(مثلا رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام، همبستگی و تحلیل واریانس)  به کمک نرم افزار SPSS19 تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: همبستگی پیرسون نشان داد که بین آمادگی به اعتیاد و سبک های دلبستگی اجتنابی، اضطرابی و ایمن و پیوندهای والدینی حمایت افراطی مادر و پدر، همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد (0۱/۰>P). نتایج دیگر نشان داد که بین آمادگی به اعتیاد و متغیرهای مراقبت مادر و پدر همبستگی معنادار منفی وجود دارد (0۱/۰>P).
نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده با افزایش دلبستگی ایمن خانواده ها به فرزندان می توان گرایش به مصرف مواد را در دانشجویان کاهش داد.

واژگان کلیدی:سبک دلبستگی، پیوند والدینی، آمادگی اعتیاد، اعتیاد.

 

کلیدواژه‌ها