اضطراب ایدز و ارتباط آن با عوامل دموگرافیکی در جمعیت دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده

زمینه و هدف: اضطراب واکنش طبیعی به فشار روانی است که دارای مولفه های رفتاری، بدنی و ذهنی بوده که در حیطه های مختلف زندگی انسان وجود دارد. مطالعه حاضر به منظور بررسی سطح اضطراب ایدز و ارتباط آن با عوامل دموگرافیکی در جمعیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام گرفت.
روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع مقطعی بود که بر روی 385 نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل به روش نمونه گیری تصادفی با تخصیص متناسب از رشته های تحصیلی مورد نظر انجام شد. ابزار گردآوری داده ها برگه ثبت اطلاعات و پرسشنامه اضطراب ایدز(MAAQ) بود. اطلاعات پس از جمع آوری توسط نرم افزار SPSS.18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد فراوانی اضطراب در هر یک از سطوح کم ، متوسط و شدید به ترتیب 9/42، 4/52 و 7/4درصد می باشد. همچنین ارتباط معناداری بین جنسیت(001/0p=)، ترم تحصیلی(001/0p=)، رشته تحصیلی(003/0p=)، مدت زمان مطالعه(009/0p=) و منبع کسب اطلاعات(004/0p=) با ابعاد اضطراب ایدز مشاهده شد.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، اکثر دانشجویان دارای سطح اضطراب متوسطی بودند که این امر لزوم توجه به تبیین سیاست هایی در جهت آموزش و آمادگی کامل و آگاهانه پیش از ورود به محیط های بالینی و مسون ماندن دانشجویان از خطرات احتمالی و متعاقب آن بهینه نمودن خدمت به بیماران با حفظ نکات ایمنی را مشخص می کند. از این رو برگزاری دوره های آموزشی در زمینه مهارت های مقابله ای برای اضطراب و استرس و نیز خدمات مشاوره ای برای دانشجویان توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها