ارزیابی تأثیر آموزش با پیگیری دو ساله بر آگاهی، نگرش و عملکرد متصدیان آموزش دیده مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتباطات، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

5 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران، ایران. *(نویسنده مسؤول) Email: kio.sharafi@gmail.com گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: آموزش صنوف از برنامه هایی است که در بهبود بهداشت مواد غذایی موثر است. از طرفی اطلاع از سطح آگاهی، نگرش و عملکرد بهداشتی متصدیان مواد غذایی، مدیریت بهداشت محیط را تسهیل می نماید. این تحقیق با هدف تعیین تأثیر دوره ویژه آموزش بهداشت بر آگاهی، نگرش و عملکرد متصدیان مواد غذایی پس ازگذشت دو سال از اجرای دوره آموزش بهداشت اصناف(پس آزمون ثانویه)، صورت گرفته است. روش بررسی: این مطالعه به روش نیمه تجربی انجام شد و در آن آگاهی، نگرش و عملکرد 370 نفر از صنوف در یک ماه بعد از آموزش(پس آزمون اولیه) و دو سال بعد از آموزش(پس آزمون ثانویه، که تعداد افراد به 253 کاهش یافت) مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و چک لیست بود. آزمونPaired T-Test  و آنالیز واریانس یک طرفه برای تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 16) به کار برده شد. یافته ها:آموزش همراه با گذر زمان بر آگاهی، نگرش و عملکرد متصدیان موثر است. به طوری که میانگین نمرات آگاهی از 75/3±7/23(پس آزمون اولیه)به  5/3 ±9/21 (پس آزمون ثانویه)، نگرش از 55/14±2/112به 6/6±6/75 کاهش (001/0p <) و عملکرد از 8±1/46 به 6/6±5/52 افزایش یافت(001/0p <). نتیجه گیری: نتایج، نشان دهنده تأثیر گذر زمان بر  سطح آگاهی، نگرش و عملکرد متصدیان آموزش دیده می باشد. هر چند سطح عملکرد فراگیران بعد از گذشت 2 سال ارتقا یافته؛ اما جهت ارتقای سطح آگاهی و نگرش آنان، تکرار دوره آموزش بهداشت اصناف حداقل بعد از دو سال از آموزش اولیه توصیه می گردد. واژگان کلیدی:نگش، متصدیان مواد غذایی، آموزش بهداشت، آگاهی، عملکرد.ر  

کلیدواژه‌ها