ارزیابی آگاهی ، عملکرد و دلایل پذیرش یا عدم پذیرش واکسن انفلوانزا در مادران باردار شهر ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه آزاد واحد ساری

چکیده

زمینه و هدف : زنان بارداردر معرض خطر پیامدهای ناشی از انفلوانزا هستند. واکسن انفلوانزا برای همه زنان باردار جهت کاهش عوارض عفونت انفلوانزا توصیه می شود. اهداف این مطالعه تعیین میزان آگاهی ، عملکرد و دلایل پذیرش یا عدم پذیرش واکسن انفلوانزا در زنان باردار بوده است.

روش بررسی : این مطالعه از نوع مقطعی بوده که روی 384 مادر باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و مطب متخصصین زنان در شهر ساری انجام شده است. پس از توضیح در مورد هدف پژوهش نمونه های پژوهش پرسشنامه مرتبط با واکسن انفلوانزا که شامل اطلاعات دموگرافیک ، اگاهی و عملکرد بوده است رادریافت و تکمیل نمودند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: دانش کلی در مورد واکسن انفلوانزا کم بوده است. میزان واکسیناسیون در زنان باردار 5/5% بود. در بین زنانی که واکسن دریافت نکرده اند ، بیشترین دلیل ذکر شده نگرانی از این بوده است که ممکن است جنین در معرض خطر ناشی از واکسن قرار گیرد.

بحث و نتیجه گیری : آگاهی زنان باردار درباره ی واکسن انفلوانزا و فواید آن کم بوده است . همچنین علی رغم توصیه های انجام واکسیناسیون در بارداری میزان واکسیناسیون پایین بوده است. به نظر می رسد ، باید برنامه های آموزشی در مورد آنفلوانزا ، واکسیناسیون مادر و ایمنی واکسن برای مراقبین بهداشتی و مادران باردار در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها