بررسی آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی کاشان درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناس غذا و دارو آزمایشگاه غذا و دارو کاشان

2 کارشناس گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3 مربی گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4 استاد گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

یکی از اصول مهم در پیشگیری انسان از ابتلا به بیماری‌ها رعایت ایمنی مواد غذایی در زنجیره تولید است. این تحقیق با هدف بررسی آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی مراکز بهداشتی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در زمینه بهداشت و ایمنی مواد غذایی می‌باشد.
این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی بین 168 کارکنان مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان می‌باشد. پرسشنامه‌ای خودساخته در سه حیطه اطلاعات فردی، آگاهی و نگرش تهیه و بین افراد که با نمونه گیری طبقه ای- سهمیه ای و تصادفی به روش تخصیص مناسب ، تعیین گردیده ، توزیع شد. برای مقایسه میانگین نمرات در گروه‌های مختلف از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ، تعقیبی شفه، تست مجذور کای و تی مستقل در نرم افزار SPSS16 استفاده شد.
بیش از 80 % کارکنان دانش و بالای 50% نگرش خوبی در زمینه ایمنی مواد غذایی داشتند. بین آگاهی باجنس،سن و سابقه کاری تفاوت معنی‌داری وجود داشت.( 05/0>P ) اما بین آگاهی و رشته تحصیلی رابطه معنی داری نبود (05/0 P) ولی بین نگرش و سن رابطه معنی داری از لحاظ آماری نبود(05/0

کلیدواژه‌ها