مقایسه عوارض و رضایت مندی زناشویی در زنان مصرف کننده آمپول ضد بارداری سیکلوفم و دپومدروکسی پروژسترون استات شهر بابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران. (نویسنده مسؤول)* Email: maryam_tabari@yahoo.com

2 گروه مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.

3 کارشناس مبارزه با بیماریها، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل،بابل، ایران

چکیده

زمینه و هدف: انواع مختلفی از روشهای پیشگیری از بارداری وجود دارد که سیکلوفم و دپو مدروکسی پروژسترون از روشهای هورمونی تزریقی می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه عوارض و رضایت مندی زناشویی در زنان مصرف کننده ازآمپول ضد بارداری سیکلوفم و دپومدروکسی پروژسترون انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی به روش نمونه گیری آسان بر روی 300 نفر در دو گروه انجام شد. ابزار گرد آوری داده ها از دو نوع پرسشنامه مربوط به بررسی عوارض و دیگری مربوط به بررسی رضایت مندی زناشویی بود (پرسشنامه زوجی اینریچ)
یافته ها: افزایش روزهای خونریزی قاعدگی در مصرف کنندگان دپومدروکسی بیشتر از مصرف کنندگان سیکلوفم بود  (004/0p=). همچنین از نظر تغییرات وزن ، اختلالات خلق و خوی، تغییرات میل جنسی و سایر عوارض، دو گروه با هم یکسان بودند. میزان تداوم استفاده از این روش در مصرف کنندگان آمپول دپو مدروکسی پروژسترون بیشتر از مصرف کنندگان آمپول سیکلوفم بود(02/0p=). بین رضایتمندی زناشویی با سن، تحصیلات، تعداد فرزندان و شغل، ارتباط معنی داری وجود نداشت. میانگین رضایت مندی زناشویی در زنان مصرف کننده از روش پیشگیری دپومدروکسی پروژسترون به طور معنی داری بیشتر از میانگین رضایت مندی زناشویی در زنان مصرف کننده از روش پیشگیری سیکلوفم بود (01/0p=).
نتیجه گیری: عوارض ایجاد شده از آمپول سیکلوفم و دپو مدروکسی پروژسترون مشابه هم بوده و دارای تفاوت چشمگیری نیست و این عوارض مهلک و غیر قابل برگشت نمی باشد.

کلیدواژه‌ها