اثر بخشی آموزش زوجین در انطباق با سرطان سینه بر سلامت روان بیماران و همسران آنها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

4 دانشیار و فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی، مرکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف:سرطان سینه، شایع‌ترین نوع سرطان در زنان می باشد که بر عملکرد خانواده و بخصوص زوجین تاثیر بسزایی می‌گذارد. هدف پژوهش حاضر، اثر بخشی آموزش زوجین در انطباق با سرطان سینه بر سلامت روان بیماران و همسر ان آنها و مقایسه آن با گروه شاهد است. روش بررسی:این پژوهش  از نوع بررسی های  شبه آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل است.جامعة پژوهش، شامل کلیة بیماران سرطان سینة مراجعه کننده به مرکز درمانی شهید قاضی تبریز در سال 1392-93 می باشد. از بین این افراد 40زوج به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از تشخیص بیماری توسط متخصص مربوطه و برقراری ارتباط با این افراد، 17 زوج به صورت تصادفی در گروه آموزش انطباق با سرطان سینه (3 زوج  به علت مشکلات شخصی از آموزش کناره گیری نمودند) و 20 زوج نیز در گروه شاهد قرار گرفتند. قبل از شروع آموزش و پس از آموزش پرسشنامه سلامت روانشناختی در اختیاران بیماران و همسران آنها قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج تحلیل کوورایانس نشان داد که آموزش زنان و همسران آنها موجب بهبود سلامت روان (001/0=p)، نشانه های بدنی (001/0=p)، اضطراب  (001/0=p)، بدکارکردی اجتماعی (001/0=p) و افسردگی (001/0=p)  در بیماران و همسران گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد شده است. بحث و نتیجه‌گیری:  آموزش زوجین در انطباق با سرطان سینه که، موجب بهبود سلامت روان در بیماران و همسران آنها می شود. این روش آموزشی در کاهش مشکلات روانی و سازگاری زوج موثر است.  

کلیدواژه‌ها