بررسی شیوع زایمان زودرس و عوامل مرتبط آن در شهر شاهرود سال 1391

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 متخصص زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 دکترای حرفه ای، دانشگاه آزاد واحد شاهرود، دانشکده پزشکی، شاهرود، ایران

3 . کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، دانشکده پرستاری مامایی نسیبه ساری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

چکیده

زمینه و هدف: زایمان زودرس، زایمانی است که پیش از کامل شدن 37 هفته یا قبل از سپری شدن 259 روز از اولین روز آخرین قاعدگی صورت می گیرد. تشخیص میزان شیوع و فاکتورهایی که منجر به زایمان زودرس می‌شوند، می تواند موجب پیگیری بیشتر مادران و کاهش بروز این اختلال گردد. هدف از انجام این پژوهش، تعیین شیوع زایمان زودرس و عوامل مرتبط با آن در شهر شاهرود در سال 1391 می باشد. روش بررسی:این مطالعه به صورت مقطعی آینده نگر انجام شد. کلیه زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستانهای فاطمیه، امام حسین و خاتم شاهرود طی سال 1391 که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به نوع زایمان و عوامل مرتبط با آن توسط چک لیست ثبت شد. سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمونهای آماری کای دو و t تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در این مطالعه، از 4402 زایمان انجام شده در سال 1391، میزان شیوع زایمان زودرس 350 مورد (8%) و زایمان ترم 4052 مورد (92%) بوده است. نتایج نشان داد که میان سن (02/0 <(p، اکلامپسی و پره اکلامپسی (003/0 <p)، پارگی زودرس کیسه آب(03/0 <(p، جفت سر راهی (02/0 <p)، دکولمان (02/0 <p) و سابقه چند قلویی (03/0 <p) در دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده شد. دربارة سایر متغیر های مورد بررسی، تفاوتی در دو گروه مشاهده نشد. بحث و نتیجه گیری: شناخت شیوع و فاکتورهای مرتبط با زایمان زودرس علاوه بر کمک به یافتن مسیری برای پیشگیری از این معضل می‌تواند موجب کاهش هزینه های درمان و عوارض نوزادی ناشی از آن شود. لازم است فاکتورهای موثر بر زایمان زودرس به پرسنل بهداشتی- درمانی و مادران باردار آموزش داده شود.  

کلیدواژه‌ها